Zuiveringsheffing Bedrijfsruimten

Wie moet de zuiveringsheffing bedrijfsruimten betalen?

U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een gebouw of terrein, dat géén woning is. Het terrein of gebouw is daarnaast aangesloten op het riool of op een zuiveringstechnisch werk (bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie). U betaalt verontreinigingsheffing als u uw afvalwater rechtstreeks loost op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

Bedrijfsverzamelgebouw 
Een bedrijfsruimte is een afgesloten geheel met een eigen lozingspunt, zoals een wasbak, kraantje, toilet of keukenblok. Als meerdere bedrijven gebruiken maken van 1 bedrijfsruimte en de voorzieningen delen, is er sprake van een bedrijfsverzamelgebouw. In de meeste gevallen krijgt de eigenaar of verhuurder van het pand de aanslag.

Bedrijf in de woning waar u woont
Als u een bedrijf uitoefent vanuit uw woning en u heeft in de bedrijfsruimte geen apart lozingspunt, dan hoeft u geen zuiveringsheffing bedrijven te betalen en krijgt u alleen een aanslag zuiveringsheffing woonruimten.

Hoe wordt de zuiveringsheffing bedrijfsruimten berekend?

De zuiveringsheffing bedrijfsruimten worden berekend op basis van de hoeveelheid en mate van vervuiling van het afvalwater. Afhankelijk daarvan betaalt u één, drie, vijf of meer vervuilingseenheden (ve).Het aantal vervuilingseenheden maal het tarief is het bedrag dat u moet betalen.

Voor bijna alle bedrijven berekent de RBG de vervuilingswaarde met behulp van de tabel afvalwatercoëfficienten. Het overige deel van de bedrijven meet en bemonstert het afvalwater om de hoeveelheid en mate van vervuiling te bepalen.

Voorlopige aanslag
De voorlopige aanslag raamt de Regionale Belasting Groep op basis van de aanslag van een voorgaand jaar. Als u nog niet eerder voor dit adres een aanslag hebt gekregen, dan schat de RBG het aantal vervuilingseenheden.

Definitieve aanslag
De RBG gebruikt het watergebruik op de nota van het waterleidingbedrijf om de hoogte van uw aanslag te berekenen. Deze nota wordt gebruikt voor het belastingjaar dat het grootste aandeel heeft op de nota. Is de periode op de nota meer of minder dan een jaar, dan herleid de RBG het watergebruik tot precies een jaar.Voor bedrijven met huishoudelijk afvalwater (zoals winkels en kantoren) gelden de volgende regels:

  • tot en met 43 m3 ingenomen water per jaar: één vervuilingseenheid;
  • van 44 m3 tot en met 217 m3 ingenomen water per jaar: drie vervuilingseenheden;
  • vanaf 218 m3 ingenomen water per jaar: vijf of meer vervuilingseenheden.

Voorbeeld van een bedrijf met huishoudelijk afvalwater dat meer dan 218 m3 water loost: 514 m3 water x 0,023 ve/m3 = 11,82 vervuilingseenheden. Voor bedrijven die geen huishoudelijk afvalwater lozen gelden andere regels.

Als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, dan kunt u digitaal bezwaar maken via Mijn RBG. Stuurt u de eindafrekening van het waterleidingbedrijf mee als bewijs.

Waarom betaal ik zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het hoogheemraadschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen, via afvoerputten en via de wc verdwijnt.

Met de opbrengst van de verontreinigingsheffing betaalt het hoogheemraadschap maatregelen voor schoon water in sloten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling.

Wat is het tarief van de zuiveringsheffing bedrijfsruimten?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Hoe berekent de RBG het aantal vervuilingseenheden (ve) van de definitieve aanslag zuiveringsheffing?
Ik heb een klein bedrijf en gebruik weinig water. Hoe is het aantal vervuilingseenheden (ve) van de aanslag zuiveringsheffing berekend?
Ik heb een glastuinbouwbedrijf. Hoe is het aantal vervuilingseenheden (ve) van de aanslag zuiveringsheffing berekend?
Ik heb geen bedrijf maar verhuur een woning. Moet ik zuiveringsheffing voor een bedrijf betalen?
Ik heb een bedrijfsruimte in mijn eigen woning. Krijg ik ook een aanslag zuiveringsheffing voor mijn bedrijf?
Mijn bedrijf zit in een bedrijfsverzamelgebouw. Wie krijgt de aanslag zuiveringsheffing bedrijven?
Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte?
Ik moet mijn watergebruik opgeven, maar heb geen watermeter.
Ik ben geen gebruiker meer, maar moet wel aangifte doen. Klopt dit?
Welke waternota gebruik ik voor de aangifte en hoe weet ik hoeveel ik moet betalen?
Krijg ik vermindering van zuiveringsheffing bedrijfsruimten als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Kan ik bezwaar maken tegen zuiveringsheffing bedrijfsruimten?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten?
Kan ik zuiveringsheffing bedrijfsruimten in termijnen betalen?