Precariobelasting waterschap

Wie moet precariobelasting waterschap betalen?

Degene die een voorwerp heeft op, onder of boven grond of water van het hoogheemraadschap moet daarvoor betalen. Dit is de eigenaar of degene voor wie het voorwerp er ligt. Het gaat bijvoorbeeld om een brug, steiger, ligplaats voor een boot of leidingen. Als er meerdere gebruikers of eigenaren zijn dan wijst het hoogheemraadschap een belastingplichtige aan die de aanslag ontvangt. De RBG kan de aanslag niet splitsen. U kunt eventueel zelf de aanslag verrekenen met de overige gebruikers.

Hoe wordt de precariobelasting waterschap berekend?

Bij ieder soort precario-object hoort een tarief en een berekeningseenheid. De aanslag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal eenheden met het tarief.

Waarom betaal ik precariobelasting waterschap?

Van de opbrengst worden algemene waterschapsvoorzieningen gefinancierd.

Wat is het tarief van de precariobelasting waterschap

Dat hangt af van voor welk waterschap de RBG de precariobelasting int. Hieronder ziet u de tarieventabellen per waterschap.
Tarieventabel precario 2019 Hoogheemraadschap van Delfland (gelijk aan 2014 tot en met 2018)
Tarieventabel precario 2019 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Wanneer kan ik de aanslag voor precariobelasting waterschap verwachten?
Krijg ik vermindering van precariobelasting waterschap als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Kan ik bezwaar maken tegen precariobelasting?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor precariobelasting?
Kan ik precariobelasting in termijnen betalen?